tu jesteś: Aero2 / Oferta komercyjna / AeroPacket / Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia przez Aero 2 Sp z o.o. dla Abonentów Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket dostępnej na Obszarze w województwie Podkarpackim.

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Abonentów Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket dostępnej na Obszarze w województwie Podkarpackim przez spółkę działającą pod firmą Aero 2 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-660), przy ul. Lwowskiej 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000305767, NIP: 701-01-23-529, REGON: 141266349, o kapitale zakładowym w wysokości 11 050 000,00 zł opłaconym w całości, zwaną dalej „Operatorem”.
 2. Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr 8223.

§ 2. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Abonent-osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w drodze Aktywacji zawarła umowę z Operatorem, na świadczenie Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket na terytorium województwa Podkarpackiego.
 2. Aktywacja-czynność Abonenta polegająca na uaktywnieniu karty SIM w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta, przy użyciu danych: loginu i tymczasowego hasła podanych w potwierdzeniu Zamówienia.
 3. Biuro Obsługi Klienta [BOK]-komórka organizacyjna Operatora odpowiedzialna za obsługę Abonentów oraz udzielanie informacji i pomocy Abonentom w zakresie realizacji Umowy.
 4. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta [E-BOK]-dostępna na stronach https://aero2.pl/ebok aplikacja umożliwiająca w określonym zakresie zarządzanie usługami dla Numeru ICCID przypisanego do karty SIM.
 5. Cennik-cennik Usług Telekomunikacyjnych, stanowiący wykaz Usług Telekomunikacyjnych oraz innych usług świadczonych przez Operatora wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania.
 6. Doładowanie konta-zakup pakietu czasowego transmisji danych dla potrzeb korzystania z Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket przedłużającego Okres Ważności Konta.
 7. ETSI - Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (European Telecommunications Standards Institute).
 8. Identyfikatory IMPU, IMPI, hasło_SIP-identyfikatory potrzebne do zestawienia sesji w protokole SIP dostarczone Abonentowi wraz z Kartą SIM.
      IMPI-(ang. IP Multimedia Private Identity) prywatny identyfikator Abonenta w ramach sesji SIP
      IMPU – (and. IP Multimedia Public Identity) publiczny identyfikator Abonenta w ramach sesji  SIP
      Hasło_SIP-hasło dostępu niezbędne do zainicjowania sesji w protokole SIP
 9. Karta Rejestracyjna-formularz dostępny na stronie internetowej www.aero2.pl, za pomocą którego Abonent może dokonać Rejestracji swoich danych osobowych i adresowych w systemach Operatora.
 10. Karta SIM-karta z mikroprocesorem, stanowiąca własność Operatora, udostępniana Abonentowi przez Operatora, spełniająca wymagania Sieci Telekomunikacyjnej oraz warunki określone w specyfikacji technicznej dla Karty SIM, umożliwiająca dostęp do Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket świadczonej przez Operatora, z którą związane są: Numer ICCID, osobisty numer identyfikacji-Kod PIN, i osobisty numer odblokowujący-Kod PUK, a także inne cechy, np. numery oraz aplikacje dodatkowe.
 11. Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny)-osobisty kod cyfrowy, składający się z od 4 do 8 cyfr, zapewniający Abonentowi możliwość jednoznacznego identyfikowania się przy dostępie do Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket.
 12. Kod PUK (osobisty numer odblokowujący)-osobisty kod cyfrowy, składający się z 8 cyfr, znoszący blokadę Kodu PIN.
 13. Kodeks Cywilny-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 roku Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 14. Numer ICCID-numer techniczny spoza zakresu numeracji publicznej przypisany do Karty SIM, identyfikujący Abonenta w Sieci Operatora.
 15. Obszar-obszar geograficzny wyznaczony orientacyjnym zasięgiem 114 stacji bazowych zlokalizowanych na terenie województwa Podkarpackiego, których aktualna mapa znajduje się na stronie www.aero2.pl.
 16. Oferta promocyjna-dodatkowe wymagania wskazane w odpowiednim regulaminie promocji, inne, niż określone w niniejszym Regulaminie i Cenniku, od spełnienia których uzależniona jest możliwość korzystania przez Abonenta z Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket, świadczonej przez Operatora, na warunkach w niej wskazanych.
 17. Okres Ważności Konta-okres w którym Abonent może korzystać z Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket, liczony w dniach.
 18. Prawo Telekomunikacyjne-ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 19. Protokół SIP (ang. Session Initiation Protocol)- komunikacyjny protokół inicjowania sesji łączności pomiędzy dwoma lub wieloma Abonentami zaproponowany jako standard przez międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie „IETF”
 20. Regulamin-niniejszy regulamin świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket przez Operatora dla Abonentów dostępnej naObszarze w województwie Podkarpackim.
 21. Rejestracja-czynność Abonenta polegająca na przekazaniu Operatorowi prawidłowo wypełnionej Karty Rejestracyjnej - w celu rejestracji Abonenta w systemach informatycznych Operatora.
 22. Sieć Telekomunikacyjna-sieć telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego pracująca w systemie WCDMA900, wykorzystywana przez Operatora do świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket.
 23. Sieć Operatora-sieć telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego, obsługiwana przez Operatora i wykorzystywana do świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket na Obszarze.
 24. Urządzenie Końcowe-modem lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające za pośrednictwem Karty SIM, korzystanie z usług świadczonych przez Operatora, posiadające świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wydany przez uprawniony organ, dopuszczone do pracy w Sieci Telekomunikacyjnej.
 25. Umowa-umowa o świadczenie Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket zawarta z chwilą Aktywacji pomiędzy Operatorem a Abonentem, na podstawie której Operator świadczy na rzecz Abonenta Usługę Telekomunikacyjną AeroPacket zgodnie z Regulaminem i Cennikiem, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych w Regulaminie i Cenniku.
 26. Usługa Telekomunikacyjna AeroPacket - usługa w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego świadczona Abonentowi przez Operatora polegająca na czasowym udostępnieniu nielimitowanej transmisji danych dla potrzeb otwarcia i podtrzymywania sesji w protokole SIP umożliwiającej Abonentowi posiadającemu komunikator internetowy obsługujący protokół SIP prowadzenie łączności z wykorzystaniem technologii HSPA+ w zakresie trzech kolejno zarejestrowanych sektorów stacji bazowych na zdefiniowanym Obszarze oraz określone w Cenniku usługi dodatkowe. Usługa ta nie obejmuje oferowania przez Operatora komunikatora internetowego obsługującego protokół SIP. W momencie zarejestrowania czwartego sektora Abonent jest powiadamiany przez system o tym fakcie i ma zadany czas na powrót do wcześniej odwiedzonych lokalizacji. W trakcie jednej sesji Abonent może wielokrotnie odwiedzać sektor spoza 3 wcześniej zarejestrowanych i w każdym przypadku sesja będzie kontynuowana, gdy Abonent powróci przed zadanym czasem. Abonent zestawia sesje w protokole SIP przy użyciu dostarczonych identyfikatorów IMPU, IMPI i hasła SIP.
 27. Zamówienie - formularz dostępny na stronie internetowej www.aero2.pl, za pomocą którego Abonent może dokonać zamówienia usługi w systemach Operatora.
 28. Zarejestrowany Abonent-Abonent, który dokonał Rejestracji.
 29. Złożenie Zamówienia - czynność Abonenta polegająca na przekazaniu Operatorowi prawidłowo wypełnionego Zamówienia w celu zamówienia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket.
 30. Zużycie - Liczba dni z Okresu Ważności Konta wykorzystana przez Abonenta.

 

§ 3.Zakres świadczonej Usługi Telekomunikacyjnej roPacket

 1. Operator świadczy - określoną w Regulaminie, Cenniku i Ofercie promocyjnej - Usługę Telekomunikacyjną AeroPacket na Obszarze.
 2. Specyfikację Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket świadczonej przez Operatora, wysokość opłat za dostępne usługi i szczegółowe zasady ich naliczania określa Cennik.
 3. Aktualny Regulamin oraz Cennik, a także informacje związane z obsługą Abonenta są dostępne na stronie internetowej www.aero2.pl.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Operator zawiadamia Abonentów o treści proponowanych zmian przed wprowadzeniem tych zmian w życie, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zawiadomienie powyższe następuje w sposób określony właściwymi przepisami prawa, w szczególności poprzez podanie treści proponowanych zmian do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.aero2.pl, a także - jeśli taki wymóg wynika z przepisów prawa - poprzez ich dostarczenie Abonentom.
 5. Operator świadczy Usługę Telekomunikacyjną AeroPacket:
  1. wyłącznie przy wykorzystaniu Sieci Operatora;
  2. w ramach istniejących możliwości technicznych, zgodnie z normami technologicznymi ETSI, które wiążą Operatora w odniesieniu do świadczonej Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket, z uwzględnieniem fizycznych właściwości propagacji fal radiowych w ruchomej sieci telekomunikacyjnej wynikających z ukształtowania terenu na obszarze, na którym inicjowana jest sesja transmisji danych oraz zgodnie z Regulaminem.
 6. Usługa Telekomunikacyjna AeroPacket świadczona jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, o jakości zgodnej z europejskimi standardami telekomunikacyjnymi.
 7. Operator posiada procedury pomiaru i organizacji ruchu w sieci telekomunikacyjnej, w celu zapobiegania osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łączy. Ruch jest na bieżąco monitorowany, a reakcje na przeciążenia są podejmowane bez zbędnej zwłoki. Przypadki przeciążenia mogą skutkować okresowymi pogorszeniami parametrów Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket, a w skrajnych przypadkach prowadzić do przerwy w dostępie do Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket.
 8. Operator dochowuje należytej staranności, podejmuje proporcjonalne i uzasadnione środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów związanych ze świadczoną Usługą Telekomunikacyjną AeroPacket , w tym:
  1. może eliminować przekaz komunikatu, który zagraża bezpieczeństwu sieci lub usług telekomunikacyjnych;
  2. może przerwać lub ograniczyć świadczenie Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket na zakończeniu sieci, z którego następuje wysyłanie komunikatów zagrażających bezpieczeństwu sieci lub usług telekomunikacyjnych.
 9. Operator będzie również wprowadzać szczegółowe warunki korzystania z Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket w formie regulaminów dla Ofert promocyjnych, dostępnych na stronie internetowej www.aero2.pl.
 10. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania dodatkowych, nowych sposobów korzystania z Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket bez konieczności wcześniejszego informowania o tym fakcie Abonentów.
 11. Warunkiem koniecznym do korzystania z Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket świadczonej przez Operatora jest posiadanie i użycie Karty SIM przez Abonenta zgodnie z instrukcją podaną przez Operatora na stronie internetowej www.aero2.pl oraz posiadanie przez Abonenta prawidłowo zainstalowanego komunikatora internetowego obsługującego protokół SIP. Aktualizowaną listę rekomendowanych komunikatorów internetowych obsługujących protokół SIP Operator udostępnia na stronie internetowej www.aero2.pl.
 12. Operator wysyła Abonentowi Kartę SIM po potwierdzeniu orzez Operatora i opłaceniu przez Abonenta, Zamówienia złożonego przez Abonenta zgodnie z Regulaminem. Karta SIM w momencie jej nabycia przez Abonenta będzie umożliwiała korzystanie z usługi AeroPacket przez okres wskazany w Cenniku, licząc od dnia jej Aktywacji.
 13. Przedłużenie Okresu Ważności Konta jest możliwe poprzez Doładowanie konta zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, Cenniku lub Ofercie promocyjnej.
 14. Abonent ma możliwość Doładowania konta poprzez wykonanie czynności wskazanych przez Operatora, opisanych bliżej na stronie internetowej www.aero2.pl w szczególności poprzez uiszczenie opłaty na indywidualne konto bankowe Abonenta podane  przez Operatora w potwierdzeniu Zamówienia.
 15. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych, nowych sposobów Doładowania konta, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym fakcie Abonentów.
 16. Możliwość korzystania z Karty SIM oraz dostęp do informacji zawartych na Karcie SIM będzie zawieszona po upływie Okresu Ważności Konta, w przypadku braku Doładowania konta przez Abonenta. Zawieszona Karta SIM będzie przez Operatora odblokowana w przypadku Doładowania przez Abonenta konta w terminie 90 dni od jej zawieszenia. Po terminie 90 dni Karta SIM zostanie zablokowana i wyłączona z Sieci. 
 17. Usługa Telekomunikacyjna AeroPacket jest ograniczona terytorialnie do Obszaru i operator nie udostępnia możliwości korzystania z usługi Roamingu międzynarodowego.
 18. O upływie Okresu Ważności Konta Abonent zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Zamówieniu lub zaktualizowany przez Abonenta w Karcie Rejestracyjnej. Aktualny stan Okresu Ważności konta Abonent może sprawdzić na swoim indywidualnym koncie w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.
 19. W ramach Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket Operator nie zapewnia prawidłowej realizacji połączeń z numerami alarmowymi.
 20. Operator udostępnia aktualne informacje o zagrożeniach związanych z Usługą Telekomunikacyjną AeroPacket, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych na stronie internetowej www.aero2.pl.

§ 4.Warunki złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy i Rejestracja Abonenta

 1.  Przez zawarcie Umowy, Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket zgodnie z Regulaminem i Cennikiem lub Ofertą promocyjną a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich zawartych.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą Aktywacji, na czas sumy Okresu Ważności Konta oraz 90 dniowego okresu zawieszenia . Umowa może być przedłużana na kolejne okresy  zgodnie z Regulaminem, Cennikiem lub Ofertą promocyjną, w szczególności poprzez dokonanie przez Abonenta Doładowania konta.
 3. Abonent może dokonać Rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie Karty Rejestracyjnej dostępnej na stronie www.aero2.pl i dostarczenie jej wraz z kserokopiami dokumentów wskazanych w punkcie 6 poniżej do Operatora na adres BOK..
 4. W Karcie Rejestracyjnej powinny znaleźć się następujące dane Abonenta, będącego osobą fizyczną:
  1. imię i nazwisko Abonenta
  2. adres miejsca zamieszkania lub adres korespondencyjny;
  3. numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  4. adres e-mail oraz numer telefonu;
  5. numer ICCID podany na karcie SIM;
  6. Kod PUK podany na karcie SIM;
  7. oświadczenia Abonenta o zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w tym danych transmisyjnych;
  8. podpis Abonenta
 5. W przypadku Abonenta niebędącego osobą fizyczną w Karcie Rejestracyjnej powinny znaleźć się następujące dane Abonenta:
  1. nazwa Abonenta;
  2. siedzibę i adres korespondencyjny Abonenta;
  3. numer identyfikacyjny REGON lub NIP;
  4. imię i nazwisko osoby reprezentującej Abonenta;
  5. adres e-mail oraz numer telefonu osoby reprezentującej Abonenta;
  6. numer ewidencyjny PESEL osoby reprezentującej Abonenta, a w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL nazwę i numer jej dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  7. data udzielonego upoważnienia;
  8. numer ICCID podany na karcie SIM;
  9. Kod PUK podany na karcie SIM;
  10. oświadczenia Abonenta o zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w tym danych transmisyjnych;
  11. podpis osoby reprezentującej Abonenta
 6. Do Karty Rejestracyjnej Abonent powinien dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości lub odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w celu potwierdzenia danych podanych w Karcie Rejestracyjnej.
 7. W przypadkach, gdy dla skorzystania przez Abonenta z uprawnień określonych w Regulaminie lub w przepisach prawa, a także z niektórych usług świadczonych, niezbędne będzie ustalenie przez Operatora tożsamości Abonenta albo prawa Abonenta do posługiwania się kartą SIM, Operator może zastrzec możliwość uzależnienia skorzystania przez Abonenta z niektórych usług, uprawnień lub funkcji od uprzedniej rejestracji Abonenta. Rejestracja jest również niezbędna w przypadku, gdy Abonent chce otrzymywać informacje i zawiadomienia określone przepisami prawa, w tym w szczególności otrzymywania podstawowych lub szczegółowych wykazów usług wykonanych przez Operatora na rzecz Abonenta, a także otrzymywania na piśmie lub drogą elektroniczną informacji dotyczących treści proponowanych zmian w Regulaminie lub Cenniku.
 8. Abonent, który zarejestrował swoją kartę SIM  ma obowiązek poinformować Operatora o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, w szczególności, gdy dochodzi do zmiany Abonenta.
 9. W przypadku, gdy Abonent nie poinformuje Operatora o zmianie adresu do korespondencji, wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod ostatni wskazany adres uznaje się za skutecznie doręczoną.
 10. Operator może uzależnić potwierdzenie Zamówienia i zawarcie Umowy z Abonentem od telefonicznej weryfikacji danych Abonenta, bądź za pomocą innych kanałów komunikacji, potwierdzenia, że dane te są prawdziwe i dotyczą danego Abonenta.
 11. Operator może odmówić dokonania Rejestracji lub zażądać niezbędnych dokumentów i wyjaśnień od Abonenta, jeżeli informacje zawarte w Karcie Rejestracyjnej wywołują uzasadnione wątpliwości, co do ich prawdziwości, lub gdy Abonent korzysta z Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket w sposób niezgodny z Regulaminem.

§ 5. Zakres obsługi Abonenta

 1. Operator zapewnia obsługę serwisową świadczonej Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket za pomocą Biura Obsługi Klienta.
 2. Abonent ma możliwość kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w godzinach jego pracy, które podane są na stronie www.aero2.pl,
 3. Biuro Obsługi Klienta realizuje obsługę Abonentów, w szczególności w zakresie:
  1. udzielania wszelkich informacji dotyczących świadczonej przez Operatora Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket,
  2. przyjmowania zgłoszeń reklamacji,
  3. Rejestracji Abonentów,
  4. weryfikacji danych osobowych Abonentów,
  5. obsługi Kart SIM i postępowania w zakresie ich kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia, zgubienia lub utraty w inny sposób,
  6. oferowanej Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket i innych usług oraz zasad korzystania z tych usług,
  7. informowania o rekomendowanych przez Operatora komunikatorach internetowych obsługujących protokół SIP,
  8. informowania o zagrożeniach związanych ze świadczonymi usługami, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych oraz o rekomendowanych przez Operatora sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.
 4. W przypadku, gdy wymaga tego rodzaj zgłoszonego przez Abonenta zapytania czy problemu, weryfikacja jego danych odbywa się za pomocą podanego Kodu PUK. W przypadku Zarejestrowanego Abonenta ustalenie jego tożsamości następuje poprzez weryfikację jego danych podanych podczas Rejestracji.
 5. Jeżeli dane Abonenta zawarte w zgłoszeniu nie są wystarczające do identyfikacji lub poprawnego obsłużenia zgłoszenia Abonenta, Operator zastrzega sobie prawo do dodatkowej telefonicznej weryfikacji jego danych.
 6. Abonent zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia poufności swojego Kodu PUK, a także nieudostępniania go osobom trzecim. Abonent zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie jego Kodu PUK przez osobę trzecią.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do rejestrowania treści połączeń z Biurem Obsługi Klienta w celu udokumentowania dyspozycji przekazywanych konsultantom przez Abonenta oraz usprawniania obsługi Abonenta.
 8. Wszelkie dane kontaktowe dotyczące obsługi serwisowej Abonenta znajdują się na stronie internetowej www.aero2.pl

§ 6 Zobowiązania Abonenta

 1. Abonent zobowiązuje się do:
  1. korzystania z Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket  zgodnie z Regulaminem, Cennikiem, i Ofertą promocyjną oraz powszechnie obowiązującym prawem,
  2. niepodejmowania działań, mogących narazić Operatora na szkodę,
  3. stosownego zabezpieczenia Karty SIM, Kodu PUK oraz jego danych pozwalających na weryfikację Abonenta w systemach Operatora, tak, aby utrudnić do nich dostęp osobom trzecim,
  4. niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących albo mogących powodować zakłócenia pracy urządzeń aktywnych, podłączonych do Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci teleinformatycznej Operatora,
  5. niekierowania do Sieci Operatora, Sieci Telekomunikacyjnej lub sieci innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych za pomocą jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych, przy Użyciu Karty SIM otrzymanej przez Abonenta, ruchu pochodzącego z innych Sieci Telekomunikacyjnych bez zgody Operatora.

§ 7 Zgubienie lub kradzież Karty SIM

 1. Karta SIM wydana Abonentowi stanowi własność Operatora do chwili zaprzestania świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket.
 2. Abonent zobowiązuje się do ochrony Karty SIM przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zgubieniem lub utratą w inny sposób.
 3. Abonent pod warunkiem wcześniejszej Rejestracji ma możliwość poinformowania e-mailowo Biura Obsługi Klienta, niezwłocznie po dokonaniu kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia, zgubienia lub utraty w inny sposób Karty SIM.
 4. Operator, po otrzymaniu zgłoszenia wskazanego w ust. 3 powyżej oraz po weryfikacji tożsamości Abonenta zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu, blokuje Kartę SIM w sposób uniemożliwiający korzystanie z Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket świadczonej przez Operatora.
 5. Po uzyskaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Operator zobowiązany jest wydać Abonentowi kolejną Kartę SIM na jego wniosek po uiszczeniu opłaty zgodnie z Cennikiem.
 6. W przypadku, gdy za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę Karty SIM odpowiedzialność ponosi Operator, wymiana Karty SIM wraz z jej dostarczeniem do Abonenta jest bezpłatna.
 7. Nowa Karta SIM zostanie wysłana na adres korespondencyjny Abonenta, wskazany w Karcie Rejestracyjnej.
 8. Abonent ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z używania przez osoby trzecie skradzionej, zagubionej lub utraconej w inny sposób Karty SIM, w przypadku nie zastosowania się do ust. 3 powyżej.
 9. Abonent odpowiada za skutki wynikające z:
  1. Używania Karty SIM przez osoby trzecie,
  2. korzystania przez osoby trzecie z uprawnień określonych w Regulaminie,
  3. znajomości przez osoby trzecie danych pozwalających na weryfikację Abonenta w systemach Operatora, w tym Kodu PIN i Kodu PUK.
  4. Używania przez osoby trzecie utraconej Karty SIM, w przypadku gdy Abonent nie zgłosi lub nie potwierdzi jej utraty.

§ 8 Zobowiązania Operatora

 1. Operator zobowiązuje się do:
  1. świadczenia na rzecz Abonenta Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku lub Ofercie promocyjnej.
  2. umożliwienia dokonania Rejestracji Abonenta na warunkach określonych w § 4 Regulaminu.
  3. dbania o należytą obsługę Abonenta zgodnie z § 5 Regulaminu.
  4. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, na warunkach wskazanych w § 11 Regulaminu.

§ 9 Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba, że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek winy Abonenta, nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień Regulaminu, Cennika, a także na skutek siły wyższej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket, wynikające z nieosiągnięcia przez Urządzenie Końcowe używane przez Abonenta parametrów technicznych, zgodnych ze standardami ETSI, wymaganych do skorzystania z tej Usługi, lub w przypadku skorzystania przez Abonenta z komunikatora SIP innego niż rekomendowany przez Operatora na stronie www.aero2.pl.
 3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Abonentowi przysługuje odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody, z uwzględnieniem  ust. 4 poniżej.
 4. W przypadku przerwy w świadczeniu Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket przez Operatora, za każdy dzień przerwy w jej świadczeniu, Abonentowi przysługuje odszkodowanie w formie kary umownej w wysokości 1/15 wartości średniego zużycia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket w ciągu 30 dni, liczonego z ostatnich 90 dni przed datą wniesienia reklamacji, a w przypadku gdy pozostaje stroną Umowy krócej niż 90 dni, średniego użycia z okresu w jakim Abonent pozostaje stroną Umowy o świadczenie Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket.
 5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 powyżej, Abonent nie może żądać zapłaty kary umownej za przerwę w świadczeniu Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket po upływie 12 miesięcy od momentu zdarzenia uzasadniającego roszczenie o odszkodowanie.
 6. Zapłata kary umownej następuje na podstawie złożonej przez Abonenta i uznanej przez Operatora reklamacji, w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 7. Zapłata kary umownej odbywa się w sposób ustalony z Abonentem tj. poprzez jej wypłatę na rachunek bankowy podany przez Abonenta.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść informacji przesyłanych przez Abonenta korzystającego z Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket świadczonej przez Operatora;
  2. szkody wynikłe z braku lub z nienależytego zabezpieczenia przez Abonenta danych i oprogramowania Urządzenia telekomunikacyjnego oraz urządzeń do niego przyłączonych;
  3. bezpieczeństwo transmisji danych w przypadku kiedy opuszczają one Sieć Operatora;
  4. skutki podania przez Abonenta osobom trzecim danych pozwalających na weryfikację Abonenta w systemach Operatora.

§ 10. Warunki wygaśnięcia, rozwiązania Umowy oraz zawieszenia usług.

 1. Umowa wygasa wskutek:
  1. śmierci Abonenta,
  2. upływu 90 dni od ostatniego dnia Okresu Ważności Konta Abonenta.
 2. Z chwilą stwierdzenia jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej Operator ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket świadczonej na rzecz Abonenta.
 3. Operator może według własnego wyboru rozwiązać Umowę lub zawiesić świadczenie Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket w całości lub w części bez odszkodowania dla Abonenta z powodu:
  1. zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym, niezależnych od Operatora, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają świadczenie Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket,
  2. gdy z takim żądaniem wystąpią uprawnione organy, w szczególności wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. podania nieprawdziwych danych w Karcie Rejestracyjnej,
  4. udostępniania Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket osobom trzecim w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody Operatora,
  5. Używania Karty SIM korzystając z kradzionego, nie homologowanego lub nie posiadającego certyfikatu zgodności z nałożonymi przez Operatora wymaganiami Urządzenia telekomunikacyjnego, jak również używania Urządzenia telekomunikacyjnego lub innego urządzenia, które wywołuje zaburzenia elektromagnetyczne, lub błędy w działaniu używanego przez Abonenta komunikatora internetowego obsługującego protokół SIP,
  6. kierowania do Sieci Operatora lub do innych Sieci Telekomunikacyjnych, za pomocą nabytych Kart SIM, połączeń pochodzących z innych sieci telekomunikacyjnych w szczególności w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych innym podmiotom,
  7. działania przez Abonenta na szkodę Operatora lub korzystania z Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket niezgodnie z Regulaminem, Cennikiem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  8. gdy Abonent w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 4. Wznowienie świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket przez Operatora następuje po ustaniu przyczyny zawieszenia. W przypadkach zawieszenia wskazanych w ust. 3 powyżej wznowienie świadczenia Usług Telekomunikacyjnych może być również uzależnione od pisemnego wniosku Abonenta lub uiszczenia przez niego określonej w Cenniku jednorazowej opłaty specjalnej za wznowienie świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket.
 5. W przypadku stwierdzenia podjęcia przez Abonenta działań, o których mowa w ust. 3 pkt. c) - g), Operatora ma prawo żądać od Abonenta odszkodowania na zasadach ogólnych.
 6. W przypadku podjęcia przez Operatora decyzji o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zawieszeniu świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket, Operator jest zobowiązany do uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Abonenta w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres wskazany do korespondencji lub adres e-mail Abonenta, podany w Karcie Rejestracyjnej.
 7. Z chwilą wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Operator zaprzestaje świadczenia Abonentowi Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket i wyłącza Kartę SIM z Sieci Telekomunikacyjnej.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Uprawnienie do złożenia reklamacji posiada każdy Abonent.
 2. Abonent może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket przez Operatora.
 3. Reklamacja może być złożona:
  1. pisemnie na adres siedziby Operatora lub inny podany przez Operatora adres,
  2. za pośrednictwem innych udostępnionych Abonentowi przez Operatora kanałów kontaktu, w tym za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail Biura Obsługi Klienta.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji w formie pisemnej przyjmuje się dzień wpływu pisma reklamacyjnego do Biura Obsługi Klienta lub datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail Biura Obsługi Klienta.
 5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą adresu e-mail, Operator jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki organizacyjnej Operatora rozpatrującej reklamację. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, w której reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. Reklamacja złożona przez Abonenta powinna zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko/nazwę oraz adres zamieszkania/siedziby Abonenta;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. przydzielony Abonentowi numer ICCID podany na karcie SIM, którego dotyczy reklamacja;
  5. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Abonent żąda ich wypłaty;
  6. numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania lub innej należności;
  7. podpis Abonenta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 7. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. a) - g), Biuro Obsługi Klienta, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Abonenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpatrzenia.
 8. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym Usługa Telekomunikacyjna została nienależycie wykonana lub miała być wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym Biuro Obsługi Klienta niezwłocznie powiadamia Abonenta.
 9. Biuro Obsługi Klienta rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia i w formie pisemnej udziela odpowiedzi na reklamację.
 10. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 10 powyżej, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 11. Po otrzymaniu od Operatora odpowiedzi na reklamację, w której Operator nie uwzględnił roszczenia Abonenta w całości lub w części, Abonent, po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego ma prawo do dochodzenia w postępowaniu sądowym odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w momencie otrzymania przez Abonenta odpowiedzi na reklamacje zgodnie z ust. 10 powyżej.
 12. Abonent ma również prawo do dochodzenia swoich praw dotyczących świadczonej Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket przez Operatora przed sądem polubownym i mediacyjnym właściwym zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Postępowanie przed sądem polubownym i mediacyjnym będzie prowadzone z uwzględnieniem postanowień art. 109 i 110 Prawa telekomunikacyjnego.
 13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Operatora kwestionowana kwota podlega zwrotowi w sposób uzgodniony z Abonentem.

§ 12 Zmiana zakresu Usług dodatkowych

 1. Abonent ma prawo żądać od Operatora zmiany świadczonych usług dodatkowych do Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket, przy czym takie żądanie powinno określać zakres zmiany oraz termin, od którego dana zmiana w przypadku jej akceptacji przez Operatora będzie obowiązywać.
 2. Abonent może zmienić zakres świadczonych przez Operatora usług dodatkowych do Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket  za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 3. Operator niezwłocznie dokona zmian zakresu świadczonej usługi dodatkowej na rzecz Abonenta w przypadku zgłoszenia takiej zmiany przez Abonenta i zaakceptowaniu tych zmian przez Operatora.
 4. Zmiana zakresu świadczonych usług dodatkowych do Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket, zgodnie z ust. 1 powyżej może odbyć się jedynie w ramach usług świadczonych przez Operatora. Wykaz obejmujący rodzaje usług dodatkowych do Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket świadczonych  przez Operatora, na podstawie którego Abonent może dokonać zmiany określony jest w Cenniku.

§ 13 Ochrona danych osobowych

 1. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r./Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm./.
 2. Dane osobowe Abonentów są przetwarzane przez Operatora w celu świadczenia usług, sprzedaży produktów i usług oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Operatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
 3. Dane osobowe Abonentów mogą być udostępniane współpracującym podmiotom, uprawnionym organom jak również instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
 4. Abonent ma prawo wglądu do treści własnych danych osobowych oraz do ich weryfikacji i poprawiania.
 5. W przypadku wątpliwości w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Abonent powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

§ 14 Tajemnica telekomunikacyjna

 1. Operator świadcząc Usługę Telekomunikacyjną AeroPacket gwarantuje zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej w zakresie informacji przekazywanych przez Sieć Operatora. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Operator ma prawo zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać lub udostępniać dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia Abonentowi Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket lub innych usług.
 3. Operator przetwarza dane transmisyjne, w tym dane lokalizacyjne dla celów prawidłowego świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa-a w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Abonenta również dla celów marketingu usług lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej oraz na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych. Dane te będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy, a ponadto Operator będzie przetwarzał i przechowywał dane transmisyjne przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym z uwagi na wymagania dotyczące dokumentowania działalności gospodarczej jak również ze względu na realizację przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również ewentualne spory cywilnoprawne dotyczące Umowy lub jej wykonywania.
 4. Operator gwarantuje zachowanie należytej staranności przy zabezpieczeniu Sieci Telekomunikacyjnych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy telekomunikacyjnej, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi.
 5. W przypadku, gdy zaistnieje sytuacja w której konieczne będzie usunięcie awarii, powstających zakłóceń lub sytuacja zagrożenia w utrzymaniu sieci albo świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej AeroPacket, Operator,-po poinformowaniu osób biorących udział w połączeniu-ma prawo włączyć się do trwającego połączenia, ograniczyć je lub przerwać.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa i akty wykonawcze.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi przepisami prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 31 grudnia 2013r.